top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนDano Yuvasuta

ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 (WAMSB World


กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล จัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 (WAMSB World Championship 2020 ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

(วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ชั้น ๑ กระทรวงวัฒนธรรม) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานการแถลงข่าว กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยดำเนินการตามกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบทิศทางตามนโยบาย การพัฒนาสู่ประเทศไทย ๔.๐ ของรัฐบาล และกรอบทิศทางการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.2560 - 2564) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

โดยให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจดี มีทักษะสมอง ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม มีทักษะความรู้ และสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งโดยกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม คือให้เด็กและเยาวชนไทยเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง อย่างน้อย ๑ อย่าง

นอกจากนี้ ยังมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนไทยเกิดการเรียนรู้ ซาบซึ้งในสุนทรียะทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาความสามารถของเยาวชนไทยไปสู่ระดับนานาชาติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศ ดังนั้นคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ๒๐๒๐ ณ ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งการจัดการประกวดดังกล่าว จะเป็นการยกระดับและต่อยอดการพัฒนาวงโยธวาทิตของประเทศ สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกในความสามารถและทักษะทางดนตรีและมีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ ให้เด็กและเยาวชนไทยหันมาสนใจกิจกรรมนันทนาการประเภทดนตรี อันเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านการท่องเที่ยว จะเป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง

ด้าน นายสมเมธ ยุวะสุต นายกสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์การจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกนี้ ทางสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ต้องขอขอบคุณรัฐบาลไทย กระทรวงวัฒนธรรม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ร่วมผลักดันและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยหากขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว กิจกรรมระดับโลกสำหรับเยาวชนไทยทั้งประเทศคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยการจัดการประกวดในปีหน้านี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี โดยแบ่งรูปแบบการแข่งขันหลัก ๆ เป็น ๒ ประเภท ได้แก่ การแข่งขันประเภทนั่งบรรเลง และการแข่งขันภาคสนาม โดยจะเริ่มการรับสมัครในช่วงพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ศกนี้

โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมส่งกำลังแรงใจให้กับทีมไทยที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมในการแข่งขันการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2020 (WAMSB World Championship 2020) ณ ประเทศไทย และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/MarchingArtsInternational /www.facebook.com/DCP.culture และ Line @ วัฒนธรรม


ดู 202 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page