LATEST NEWS

ข่าวสารล่าสุด

WELCOME! to Music & Marching Arts International

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์ของสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล

สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล หรือ Music & Marching Arts International Association คือ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในวงการดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทของไทย

WAMSB

World Association of Marching Show Band

© 2023 by EDDIE BAKER. Proudly created with Wix.com