top of page

LATEST NEWS

ข่าวสารล่าสุด

WELCOME! to Music & Marching Arts International

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์ของสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล

สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล หรือ Music & Marching Arts International Association คือ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมและส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในวงการดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทของไทย

ลงทะเบียนรับข่าวสาร / Subscribe for news update

bottom of page