top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนDano Yuvasuta

มติเอกฉันท์! จัดตั้งวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย


เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะทำงานของโครงการจัดตั้งวงโยธวาทิตเยาวชนไทย ณ ห้องประชุมกองอำนวยการร่วม ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่ทางสหพันธ์โยธวาทิตและวินเทอร์การ์ดประจำประเทศไทย ได้ทำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเมื่อปลายปี 2558

โดยผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบไปด้วย

๑. รองประธานสหพันธ์โยธวาทิตและวินเทอร์การ์ดประจำประเทศไทย (นายสมเมธ ยุวะสุต)

๒. คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (นายดำริห์ บรรณวิทยกิจ)

๓. หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีตะวันตก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (นายสุรพล ธัญญวิบูลย์)

๔. หัวหน้าภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ดร.นิพัทธ์ กาญจนะหุต)

๕. คณบดีวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต (ผศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ)

๖. คณบดีวิทยาลัยการดนตรี (ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

๗. หัวหน้าเครื่องดนตรีบาสซูน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร (นายภัทราวุธ พันธุ์พุทธพงษ์)

๘. อาจารย์ประจำวงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ (นายชัยวัฒน์ พรวัฒนานุกูล)

๙. ร.ท.ชุติวัตร ทึกงาม กรมดุริยางค์ทหารบก

๑๐. น.ต.ชุมพล วาราชนนท์ กองดุริยางค์ทหารเรือ

๑๑. ร.อ.พิรุณ เจ๊ะวงศ์ กองดุริยางค์ทหารอากาศ

๑๒. ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

๑๓. หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง

๑๔. นักวิชาการวัฒนธรรมประจำกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ทางศิลปะการแสดง

โดยที่ประชุมได้มีมติและเสนอความเห็น ดังต่อไปนี้

1. มติเป็นเอกฉันท์ให้มีการจัดตั้งวง โดยใช้ชื่อว่า "วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย"

หรือ "Thai Youth Winds" 2. ดำเนินการ 2 แบบ คือ วงนั่งบรรเลง และวงโยธวาทิตแบบโชว์แบนด์ 3. มีการซ้อม 2 แบบ คือ แบบสัปดาห์ละครั้ง และแบบ intensive camp

โดยทางศูนย์วัฒนธรรมจะได้จัดทำรายงานการประชุมเสนอกระทรวงวัฒนธรรมพิจารณาการดำเนินงานต่อไป โดยอาจสามารถบรรจุเข้าสู่แผนงานงบประมาณปี 2562 และในระหว่างนี้ ทางสหพันธ์โยธวาทิตและวินเทอร์การ์ดประจำประเทศไทย จะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนของการหาทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากภาคส่วนต่างๆไปก่อน


ดู 594 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page