top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนDano Yuvasuta

นักวิจัยพบความเชื่อมโยงระหว่างทักษะการควบคุมจังหวะและทักษะการอ่านและเรียนรู้ภาษาใหม่


นักวิจัยจาก Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในนิตยสาร Journal of Neuroscience ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างดนตรี, ทักษะการควบคุมจังหวะ และทักษะทางภาษา ผ่านการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมกว่า 100 คน

งานวิจัยนี้เริ่มจากการเก็บหลักฐานทางชีววิทยา โดยพบเชื่อมโยงรูปแบบของสัญญาณประสาทระหว่างการเล่นชุดจังหวะ กับสัญญาณประสาทระหว่างการแปลรูปประโยคภาษาในขณะอ่านหนังสือ จากนั้นจึงได้เริ่มการทดลองกับนักเรียนจำนวน 124 คนในเมืองชิคาโก ผ่านการเก็บข้อมูลสัญญาณสมอง ซึ่งผลที่ได้นั้นสนับสนุนสมมุติฐานและงานวิจัยก่อนหน้านี้


ดู 36 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page