top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนDano Yuvasuta

การสัมมนาผู้นำชุมชนด้านดนตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “Thailand Band Director Seminar”


การสัมมนาผู้นำชุมชนด้านดนตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน “Thailand Band Director Seminar”

วันที่ 11-15 มิถุนายน 2559

ณ หอดนตรี ศาสตรจารย์ตรึงใจ บูรณสมภพ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยากร: 1.อาจารย์ดำริห์ บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2.ดร.นิพัทธ์ กาญจนะหุต หัวหน้าภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3.อาจารย์สุรพล ธัญญวิบูลย์ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4.อาจารย์วรพล กาญจน์วีระโยธิน อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 5.ดร.ยศ วณีสอน อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 6.อาจารย์ณัฐวุฒิ เตียนพลกรัง อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 7.อาจารย์สุปรีติ อังศวานนท์ อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 8.อาจารย์เผ่าพันธ์ อำนาจธรรม อาจารย์ประจำคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดการ 11 มิถุนายน 2559 13.00-16.00 น. สัมมนาหัวข้อ “เทคนิคการอำนวยเพลง” 17.30-20.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการอำนวยเพลง ร่วมกับวง Feroci Philharmonic Winds 12 มิถุนายน 2559 13.00-16.00 น. สัมมนาหัวข้อ “การตีความบทเพลงและสกอล์เพลง” 17.30-20.30 น. อบรมเชิงปฏิบัติการการอำนวยเพลง ร่วมกับวง Feroci Philharmonic Winds 13 มิถุนายน 2559 09.00-12.00 น. สัมมนาหัวข้อ “กลวิธีการสอนและฝึกซ้อมกลุ่มเครื่องกระทบ” 13.00-16.00 น. สัมมนาหัวข้อ “กลวิธีการสอนและฝึกซ้อมกลุ่มเครื่องลมไม้” 18.00-21.00 น. สัมมนาหัวข้อ “เทคนิคการปรับวงและการอุ่นเครื่องวง” 14 มิถุนายน 2559 13.00-16.00 น. สัมมนาหัวข้อ “กลวิธีการสอนและฝึกซ้อมกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง” 16.30-18.00 สรุปการสัมมนา 15 มิถุนายน 2559 19.00 น. พิธีรับมอบประกาศนียบัตร และการแสดงดนตรีโดยวง Feroci Philharmonic Winds ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม คุณสมบัติ: 1.ต้องเป็นอาจารย์ประจำ หรือข้าราชการ ที่สังกัดโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 2.ต้องมีประสบการณ์ทางด้านการอำนวยเพลง 3.มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการวงโยธวาฑิต จำนวนผู้เข้าร่วม: 1.ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 คน จะได้อบรมการฝึกการอำนวยเพลง ร่วมกับวง Feroci Philharmonic Winds 2.ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั่วไป จำนวน 20-50 คน **ผู้ผ่านการคัดเลือก ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆ** สมัคร และสอบถามรายละเอียดได้ที่ http://goo.gl/forms/pmQALc1tPUAl5uIi1 หรือคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 02 001 9292 หรือ อาจารย์นาวี หงสกุล โทร.083 262 8885 โทรสาร 02 880 8660 E-Mail: sufm.specialaffairs@gmail.com Facebook: คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Silpakorn University Faculty of Music


ดู 105 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page