top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนDano Yuvasuta

กรุงเทพฯ-ประเทศไทย พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการประกวด WAMSB World Championship 2022

กรุงเทพฯ-ประเทศไทย พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ๒๐๒๒ (WAMSB World Championship 2022) เปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเวทีระดับโลกและส่งเสริมการท่องเที่ยว กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล และภาคีเครือข่าย จัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ๒๐๒๒ (WAMSB World Championship 202 ) ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕


วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานการแถลงข่าว กล่าวว่า ดนตรี เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนเรา กิจกรรมส่วนใหญ่ล้วนมีดนตรีเข้ามาเกี่ยวข้อง ดนตรีเป็นสุนทรียศาสตร์ เมื่อเราได้ฟังดนตรี เราจะเกิดความสบายอกสบายใจ เป็นเครื่องกล่อมเกลาจิตใจให้เกิดความสุข สนุกสนาน สงบและผ่อนคลาย เราจึงได้พัฒนาสร้างสรรค์ดนตรีควบคู่กับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อ เป็นศิลปะในการสื่อสาร ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ ไปสู่ผู้ฟัง ที่ง่ายต่อการสัมผัส ดนตรีจึงเป็นภาษาสากล ที่ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด ภาษาใด ก็สามารถรับรู้ และเข้าใจ อรรถรสของดนตรีได้อย่างดี ดนตรีจึงถูกนำมาใช้เป็นสื่อที่สามารถบ่งบอกถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้บรรเลงดนตรี ที่สามารถสัมผัสถึงผู้ฟัง ให้รับรู้ได้ง่าย และยังช่วยทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกเพลิดเพลินและเกิดความสุขจากการฟังดนตรีอีกด้วย โดยเฉพาะดนตรีประเภทวงโยธวาทิตเป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วย เครื่องเป่าและมีเครื่องประกอบจังหวะเข้าเสริมเพื่อควบคุมจังหวะ จึงเป็นวงดนตรีที่เหมาะสำหรับการเดินสวนสนามของทหาร การเดินพาเหรดของนักกีฬา เพราะเสียงดนตรีที่ทุกคนได้ยินจะทำให้เกิดความเข้มแข็งเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง ปลุกเร้าให้ทุกคนมีความฮึกเหิมที่จะต่อสู้และแสดงถึงความเป็นระเบียบของหมู่คณะ


กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง อย่างน้อย ๑ อย่าง เพื่อเป็นการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะสมอง ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ๒๐๒๒ และการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทรอบคัดเลือกระดับประเทศ ๒๐๒๒ ในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงการดนตรีและศิลปวัฒนธรรมของไทยในด้านการพัฒนาศักยภาพการเล่น การชม การจัดการ และการแข่งขันด้านศิลปวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยังเป็นการสร้างกระแสปลูกฝังค่านิยมในการเล่นดนตรี ในหมู่เยาวชน และประชาชน ส่งเสริมให้เกิดความสุขจากการเล่นและการชมดนตรี ซึ่งจะขยายผลไปสู่การนำดนตรีไปลดปัญหาความรุนแรงของเยาวชน ทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา สร้างวงดนตรีเยาวชน ชุมชน และสร้างสังคมที่ดีต่อไป อีกทั้ง กิจกรรมนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยมีความปลอดภัย สามารถรองรับนักท่องเที่ยว และจะเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยอีกทางหนึ่ง กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จึงได้ร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล จัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ๒๐๒๒ และการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทรอบคัดเลือกระดับประเทศ ๒๐๒๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ประเทศไทย ขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เห็นชอบในหลักการให้กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ๒๐๒๒ ณ ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


ด้าน นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านดนตรีสากล ประเภทวงดุริยางค์เครื่องลมสำหรับเยาวชนไทย จึงได้ร่วมกับสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล จัดตั้งวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย ขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยที่สนใจการเล่นดนตรีสากล ประเภทวงดุริยางค์เครื่องลมได้มีโอกาสในการพัฒนาเทคนิคการเล่นดนตรีสากล ประเภทวงดุริยางค์เครื่องลมอย่างถูกต้องตามหลักวิธีจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๕ ปีที่เข้าร่วมโครงการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ฝึกซ้อม) เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รวมทั้งใช้กิจกรรมดังกล่าวเป็นสื่อในการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมให้เยาวชนไทย มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมความเป็นไทย ตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จึงเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนไทย ที่เล่นดนตรีสากลด้านวงโยธวาทิต จะมีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับโลก ซึ่งจะเป็นการพัฒนาตนเองและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทของประเทศไทยให้มีประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติ อีกทั้งยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลก


ด้าน นายสมเมธ ยุวะสุต นายกสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์การจัดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกนี้ ทางสมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล ต้องขอขอบคุณรัฐบาลไทย กระทรวงวัฒนธรรม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดย กรมพลศึกษา สนับสนุนสนามกีฬา นิมิบุตรและพื้นที่โดยรอบในการจัดการประกวด กรุงเทพมหานคร สนับสนุนสนามกีฬา บางกออารีน่า หนอกจอก สำหรับจัดการประกวด กระทรวงศึกษาธิการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่มีวงโยธวาทิต เข้าร่วมประกวด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สนับสนุนการช่วยทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพครูผู้ฝึกสอนและกรรมการตัดสิน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมเผยแพร่ภาพออกอากาศการแข่งขัน ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ และมูลนิธิอารยศิลป์ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ที่ร่วมผลักดันและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยหากขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว กิจกรรมระดับโลกสำหรับเยาวชนไทยทั้งประเทศคงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยการจัดการประกวดในปีนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อาคารกีฬานิมิบุตร และสนามบางกอกอารีน่า หนองจอก กรุงเทพฯ และจัดการประกวดรอบคัดเลือกระดับประเทศ โดยการส่งคลิปให้คณะกรรมการทำการคัดเลือกในรูปแบบออนไลน์ภายในวันเสาร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๕


โอกาสนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญพี่น้องชาวไทยร่วมส่งกำลังแรงใจให้กับทีมไทยที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมในการแข่งขันการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก ๒๐๒๒(WAMSB World Championship 2022) ณ ประเทศไทย และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/MarchingArtsInternational


ดู 181 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page